Általános Szerződési Feltételek gépjármű kereskedői szerződéshez

Jelen dokumentum (a továbbiakban: ÁSZF) a Cartis Flottakezelő Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 9400 Sopron, Pócsi utca 11. B. ép. földszint 2.; fióktelep és egyben levelezési cím: 1134 Budapest, Róbert Károly körút 59.; cégjegyzék száma: 08-09-013185; adószám: 13526968-2-08, a továbbiakban: Cartis), mint megrendelő és megbízó azon általános szerződési feltételeit tartalmazza, amelyeket a gépjármű kereskedőkkel, mint eladókkal, vállalkozókkal és megbízottakkal (a továbbiakban: Kereskedő) megkötendő, a közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet (KRESZ) 1. sz. függelékének II/d. pontjában meghatározott új és használt személygépjárművek és II/i. pontjában meghatározott tehergépjárművek beszerzésére, ezekkel kapcsolatos szolgáltatások nyújtására, biztosítási és kárrendezési ügyintézésre, valamint a Cartis menedzsmenttel kiegészített határozott idejű operatív lízing (tartósbérleti) szolgáltatásának értékesítésében való közreműködésre alkalmaz a Kereskedőkkel külön megkötendő egyedi szerződésekkel együtt.

I.

 1. Azokban a kérdésekben, amelyekről a Cartis és a Kereskedő között megkötendő egyedi szerződések (a továbbiakban: Egyedi Szerződés) eltérően nem rendelkeznek a jelen ÁSZF-ben foglaltakat kell alkalmazni. Az Egyedi Szerződés lehet adásvételi, vállalkozási, szolgáltatási, megbízási, vagy más egyéb jellegű szerződés.
 2. A Kereskedő az Egyedi Szerződés aláírásával elismeri, hogy jelen ÁSZF-et a Cartis az Egyedi Szerződés megkötése előtt átadta a részére, s az ebben foglaltakat maradéktalanul elolvasva és megértve kötötte meg az Egyedi Szerződést.
 3. A Cartis és a Kereskedő (a továbbiakban együtt: Szerződő Felek) az Egyedi Szerződésben rögzítik azon gépjármű márkákat, amelyeknek a Kereskedő hivatalos márkakereskedője és/vagy amelyek vonatkozásában márkaszerviz javító műhelyt működtet. A Kereskedő olyan járművekkel kapcsolatban is nyújtani köteles a jelen ÁSZF-ben és az Egyedi Szerződésben meghatározott szolgáltatásokat, melyeket a Megrendelő ugyan más kereskedő révén szerzett be, de a Szerződő Felek közötti Egyedi Szerződésben meghatározott gépjármű márkába tartoznak.
 4. A Kereskedő az Egyedi Szerződés aláírásával kijelenti, hogy:
  1. Magyarországon szabályszerűen bejegyzett, törvényesen működő gazdasági társaság, amely a tevékenységéhez előírt valamennyi engedéllyel, felhatalmazással és jogosultsággal rendelkezik.
  2. a jelen ÁSZF-ben és/vagy az Egyedi Szerződésben meghatározott tevékenységekhez és szolgáltatásokhoz a jogszabályokban előírt és más kötelező érvényű rendelkezésekben meghatározott feltételeknek teljes körűen megfelel.
 5. A Cartis kijelenti, hogy a Kereskedőtől jelen ÁSZF és az Egyedi Szerződés keretében megvásárolt járműveket Egyedi Szerződések alapján kívánja hasznosítani saját ügyfeleinek (a továbbiakban: Bérlő)
 6. A Cartis és a Kereskedő között megkötendő Egyedi Szerződés eltérő rendelkezés hiányában határozatlan időre jön létre és vonatkozik a Kereskedő által Magyarország területén az Egyedi Szerződés fennállása alatt működtetett valamennyi kereskedésre és javító állomásra.
 7. A Szerződő Felek kifejezett megállapodása hiányában a Szerződő Felek sem a jelen ÁSZF, sem az Egyedi Szerződés alapján nem szereznek kizárólagos jogokat a másik fél tekintetében, tehát bármelyik fél harmadik személyekkel jelen ÁSZF-fel, és/vagy az Egyedi Szerződéssel azonos vagy hasonló tartalmú megállapodást szabadon köthet.
 8. A szerződési nyilatkozatok alakisága:
  A jelen ÁSZF-fel szabályozott jogviszonyban minden nyilatkozat és rendelkezés írásban érvényes, amelyet ajánlott postai küldeményként, vagy személyesen, vagy elektronikus levél útján  vagy faxon kell a másik félhez igazolható módon (a továbbiakban: igazolható módon) eljuttatni. A személyesen átadott nyilatkozat akkor minősül átvettnek, ha az átvételt a címzett (vagy meghatalmazottja) aláírása igazolja. A telefaxon, vagy e-mailben megküldött nyilatkozat akkor minősül átvettnek, ha annak átvételét a címzett írásban visszaigazolja a feladónak.
 9. A szerződés megszűnése
  1. Az Egyedi Szerződés a felek írásbeli közös megegyezése alapján bármikor megszüntethető.
  2. Az Egyedi Szerződés megszűnik bármelyik fél jogutód nélküli megszűnésére irányuló eljárás kezdő időpontjában.
  3. A Szerződő Felek jogutódlással történő megszűnése nem érinti az Egyedi Szerződéseket, kivéve, ha a felek másképpen nem állapodnak meg.
  4. Az Egyedi Szerződést rendes felmondással, 30 (harminc) napos felmondási idő mellett bármelyik fél írásban, indokolás nélkül felmondhatja. A Cartis fenntartja magának a jogot, hogy a Kereskedő rendes felmondásával szemben kifogással éljen amennyiben a Kereskedő felmondása számára alkalmatlan időre esik. Ebben az esetben a Cartis köteles kifogásában megjelölni a megszűnés számára alkalmas időpontját, mely nem lehet későbbi, mint a Kereskedő felmondásának Cartis általi átvételétől számított 90. (kilencvenedik) nap, s ez esetben az Egyedi Szerződés a Cartis által alkalmasként közölt időpontban szűnik meg.
  5. Bármely Szerződő Fél jogosult az Egyedi Szerződést azonnali hatállyal felmondani amennyiben a másik fél a jelen ÁSZF, vagy az Egyedi Szerződés rendelkezéseit súlyosan megszegi. Súlyos szerződésszegésnek minősül, ha:
   1. a fél kötelezettségének teljesítésével, neki felróhatóan, több mint két alkalommal az egyébként nyitva álló határidőhöz képest 8 (nyolc) napos késedelembe esik. Nem minősül a Kereskedő hibájának, ha valamely gépjármű beszerzése harmadik személy (pl. gyártó, importőr) hibájából szenved késedelmet.
   2. a fél kötelezettségének teljesítésével az egyébként nyitva álló határidőhöz képest 30 (harminc) napos késedelembe esik. Nem minősül a Kereskedő hibájának, ha valamely gépjármű beszerzése harmadik személy (pl. gyártó, importőr) hibájából szenved késedelmet.
   3. a fél a másik félnek szándékosan vagy súlyosan gondatlanul 50.000,-Ft, azaz ötvenezer,-forint összeget meghaladó kárt okoz.
   4. a fél a másik fél jó hírnevét megsérti.
   5. a Kereskedő nem tesz eleget jelen ÁSZF 3.2.1. pontjában írt kötelezettségének.
   6. a fél megsérti jelen ÁSZF IV.1.3. pontját.
   7. A Kereskedő elmulasztja a jelen ÁSZF IV.1.1. pontban rögzített értesítési kötelezettségét teljesíteni.
  6. Amennyiben a Kereskedő a gépjármű gyártójától, vagy az importőrtől arról értesül, hogy a gépjármű szállítási határidejében csúszás várható, úgy arról köteles haladéktalanul írásban értesíteni a Cartis-t.

II.

A Kereskedő a Cartis, mint megrendelő részére, annak külön megrendelése, megbízása alapján új és használt járműveket értékesít, azokat forgalomba helyezteti, illetve intézi a forgalomból kivonást, a Bérlő ügyletéhez biztosítja az értékesítéssel, illetve az adott gépjárművel kapcsolatos információkat; tesztjárművet bocsát rendelkezésére, továbbá csere- és bérautó szolgáltatást nyújt, járműveket szállít.

 1. Az ajánlatkérés
  1. A Cartis írásban, a szükséges adatokat feltüntetve kér eladási ajánlatot a Kereskedőtől a jelen ÁSZF 1. számú mellékletét képező ajánlatkérő lapon. A Cartis ajánlatkérésnek elküldése nem minősül a Cartis részéről ajánlati kötöttséget keletkeztető vételi ajánlatnak. A Kereskedő külön kérés nélkül is küldhet eladási ajánlatot a Cartis részére.
  2. A Kereskedő eladási ajánlatát írásban, az ajánlatkérő lap megfelelő kitöltésével, a Cartis ajánlatkérésének átvételétől számított 2 (kettő) munkanapon belül köteles a Cartis részére visszaküldeni, kifejezetten megjelölve azt, ha az ajánlata valamiben eltér a Cartis ajánlatkérésétől. Az eladási ajánlatot a Kereskedő egy eredeti példányban és egyidejűleg telefaxon, vagy e-mailben is köteles igazolható módon megküldeni a Cartis részére.
   A Kereskedő eladási ajánlatában köteles külön rögzíteni a Cartis által megjelölt egyes kiegészítő tartozékok (így különösen, de nem kizárólagosan: riasztó, indítás gátló, mechanikus váltózár, GPS berendezés, stb.) vételárát, a beszerelés költségeit, továbbá a gépjármű forgalomba helyezésével felmerülő és egyéb (így különösen, de nem kizárólagosan: gravírozás) költségeket is.
   Az eladási ajánlat tárgyában kialakult vita esetén minden esetben az eredetiben eljuttatott küldeményt kell irányadónak tekinteni.
  3. A Kereskedő a II.1.2. pontban említett ajánlatában általa megjelölt időpontig, de legalább az eladási ajánlat Cartis által történő kézhezvételétől számított 15 (tizenöt) napig kötve van ajánlatához. Ajánlatát már nem módosíthatja, és nem vonhatja vissza, kivéve, ha a gépjármű gyártója, importőre írásban olyan körülményről értesíti, amely eltér a Cartis által elfogadott eladási ajánlat alapján leadott rendeléstől. Utóbbi esetben a Kereskedő köteles a Cartis-t haladéktalanul értesíteni az újonnan felmerült körülményről, a Cartis pedig az értesítés kézhezvételétől számított 15 (tizenöt) napon belül jogosult nyilatkozni, hogy megrendelését a megváltozott körülmények ellenére, illetve azokat elfogadva is fenntartja-e, vagy eláll a megrendeléstől. Amennyiben a Cartis a Kereskedő értesítésére nem nyilatkozik, úgy azt a megrendeléstől való elállásnak kell tekinteni.
   A Kereskedő jelen II. fejezet 2. pontja szerinti megrendelés hiányában a határidő leteltét követő naptól szabadul az ajánlati kötöttségből.
 2. A megrendelés
  1. Amennyiben a Cartis II.1.3. pont szerinti ajánlati kötöttség ideje alatt a Kereskedő ajánlatát elfogadja, úgy ezen határidőn belül a 2. számú mellékletében található „Megrendelés” eredeti példányát igazolható módon és egyben faxon is megküldi a Kereskedőnek. A „Megrendelés”-ben minden eseten fel kell tüntetni a jármű:
   1. gyártmányát; 6. motor és sebességváltó típusát, hengerűrtartalmát; teljesítményét
   2. típusát; 7. a jármű listaárát;
   3. kivitel; ajtók száma; 8. alap tartozékait és extráit, ezek listaárát;
   4. felszereltségi fokozatát; 9. a fizetési és a vételár kedvezményt;
   5. a karosszéria és kárpit színét, fajtáját; 10. szállítási határidőt.
  2. A Kereskedő legkésőbb az „Megrendelés” kézhezvételét követő 2 (kettő) munkanapon belül köteles faxon visszaigazolni a Megrendelő felé a megrendelés kézhezvételét, melyben meg kell határoznia a magyarországi készletről megrendelt jármű vonatkozásában a szállítási határidőt, a jármű Kereskedő részéről történő átadásának naptári napját, időpontját és helyét. A gyártásra rendelt gépjármű szállítási határidejét a Kereskedő a Cartis részére történő tervezett átadásának a naptári év hetének megjelölésével köteles visszaigazolni.
   Amennyiben a „Megrendelés” eltér a Kereskedő II.1.2. pontban említett ajánlatától, akkor azt új ajánlatkérésnek kell tekinteni és az erre vonatkozó eljárási rend szerint kell kezelni.
   A felek között az adásvétel azon a napon válik érvényessé és hatályossá, amely napon a „Megrendelés” a Kereskedőhöz megérkezik (a továbbiakban: adásvételi szerződés).
   A megrendelés tárgyában kialakult vita esetén minden esetben az eredetiben eljuttatott küldeményt kell irányadónak tekinteni.
  3. A Kereskedő köteles előre, igazolható módon írásban és egyben faxon is pontosan meghatározni, ha előre látja, hogy a teljesítés a II.2.2. pont szerint létrejött adásvételi szerződéstől el fog térni (különösen, de nem kizárólagosan: a jármű jellemzői, határidő, egyéb).
   Amennyiben a Kereskedő a fentiek szerint eltérő teljesítést jelez a Cartis felé, a Cartis a kézhez vételtől számított 15 (tizenöt) napon belül jogosult nyilatkozni annak elfogadásáról vagy visszautasításától.
   Ha a Cartis igazolható módon és egyben faxon küldött nyilatkozatával elfogadja a módosított feltételeket, akkor a felek közötti adásvételi szerződés az új feltételek szerint módosul.
   Amennyiben a Cartis a fenti módon megküldött nyilatkozatával kifejezetten visszautasítja a módosítást vagy egyáltalán nem nyilatkozik és a Kereskedő köteles az eredeti megrendelésnek megfelelő teljesítést kérni a gyártótól, illetve az importőrtől, s ennek eredményéről, vagy eredménytelenségéről az e pontban megjelölt 15 (tizenöt) napos határidő leteltétől számított 5 (öt) napon belül írásban tájékoztatni a Cartis-t. Amennyiben utóbbi határidő alatt a Kereskedő nem értesíti arról a Cartis-t, hogy a megrendelés az eredeti megrendelés szerint kerül teljesítésre, úgy a Cartis jogosult a megrendeléstől azonnali hatállyal elállni.
 3. A teljesítés
  1. .
   1. A Kereskedő köteles az adásvétel során rögzítettek szerint meghatározott járművet a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően – különösen a 6/1990. (IV. 12.) KöHÉM r. valamint a 35/2000. (XI. 30.) BM r. előírásai szerint – a közúti forgalomban való részvételre alkalmas állapotban és feltételeknek megfelelően a Cartis, vagy az általa írásban meghatalmazott személy részére (a továbbiakban: átvevő) az adásvételi szerződésben a II.2.2. pont szerint megállapított szállítási határidőben és helyen átadni. A Cartis nem köteles előteljesítést elfogadni.
        A jármű átadására fő szabály szerint a Kereskedőnél kerül sor, de a Cartis kívánsága szerint ettől eltérő más helyen is történhet, azonban az utóbbival kapcsolatban felmerülő többletköltségeket a Cartis viseli, kivéve ha a Szerződő Felek ettől eltérően állapodnak meg.
   2. A Szerződő Felek az átadásról közösen a 3. számú mellékletben található Átadás - Átvételi jegyzőkönyvet vesznek fel három eredeti példányban, melyben rögzítik az átadás tényét, a gépjármű adatait, az átadott dokumentumok felsorolását, a kilométeróra állását, az átadott kulcsok számát, az átadott gépjármű tartozékait és kiegészítőit, az átadó és átvevő személyét, az átadás pontos idejét (óra, perc) és helyét, továbbá a felek egyéb észrevételeit. A kárveszély a felek által aláírt jegyzőkönyvben dátum és idő szerint meghatározott átadási időpontban száll át a Kereskedőről a Cartis-ra, illetve a Cartis Bérlőjére.
        A Kereskedő köteles korlátozás nélkül helytállni az átadást megelőző időszak alatt a járművel kapcsolatosan felmerült kötelezettségért.
        A Kereskedő köteles a személyazonosság és a Cartis által kiadott meghatalmazás alapján ellenőrizni, hogy a Cartis részéről átvevőként jelentkező személy a jármű átvételéhez valóban rendelkezik jogosultsággal.
        Ha bármelyik fél az átadás időpontját előzetes értesítés nélkül lemondja, illetve nem jelenik meg vagy az átadás valamelyik félnek felróhatóan meghiúsul, akkor az ebből eredő kárt köteles megtéríteni a másik fél számára.
   3. Amennyiben az átadandó jármű nem, vagy nem teljes körűen felel meg az adásvételi szerződésben meghatározott feltételeknek, úgy a Kereskedő köteles erről a Cartis-t írásban értesíteni. A Kereskedő és a Cartis ezt követően egyeztetnek arról, hogy a Cartis elfogadja-e az adásvételi szerződésben foglaltaktól eltérő teljesítést. Amennyiben a Cartis az eltérő teljesítést nem fogadja el, úgy jogosult az eredeti megrendelését, mint vételi ajánlatot fenntartva, az átvételt mindaddig megtagadni, ameddig az eltérést a Kereskedő nem orvosolja. A Cartis választása szerint azonban az átvétel megtagadása helyett jogosult az ügylettől véglegesen elállni és a Kereskedővel szemben a meghiúsuláshoz fűződő igényeit érvényesíteni.
   4. A Kereskedő köteles a jármű forgalomba helyezésével és a forgalomba helyezés előtti műszaki vizsgával kapcsolatos valamennyi feladatot a Cartis részére elvégezni. A járművel együtt a következő okmányokat és tartozékokat kell a járművel együtt átadni:
    1. forgalmi engedély.
    2. szerviz könyv, külön garancia levelek (klíma, audio berendezés, riasztó stb.).
    3. jogszabálynak megfelelő környezetvédelmi felülvizsgálatról szóló igazolás.
    4. valamennyi eredeti kulcs és kód, szükség szerint kulcsnyilatkozat.
    5. a 6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet és a KRESZ által előírt tartozékok.
    6. a jármű gyártója által biztosított tartozékok.
  2. Gépjármű biztosítások
   1. A jármű kötelező felelősségbiztosításáról és CASCO biztosításáról minden esetben a Cartis gondoskodik (a továbbiakban: biztosítás).
        A Kereskedő legkésőbb a jármű átadását 5 (öt) munkanappal megelőzően köteles a Cartis részére írásban megadni a biztosítások megkötéséhez szükséges valamennyi adatot.
   2. A jármű Kereskedő részéről történő átadásának elengedhetetlen és kötelező feltétele a jármű érvényes és hatályos biztosítása. A biztosítás elmaradásából eredő következményekért a Kereskedő csak abban az esetben felel, ha nem vagy nem teljes körűen tesz eleget a II.3.2.1. pontban meghatározott kötelezettségének.
  3. Kedvezmények; a vételár és kiegyenlítése
   1. A Kereskedő az Egyedi Szerződésben meghatározott kedvezményt nyújthat Cartis részére. Amennyiben az Egyedi Szerződésben kedvezmény nem kerül megjelölésre, úgy azt úgy kell értelmezni, hogy a Kereskedő kedvezményt az adott esetben nem biztosít.
   2. A Kereskedő köteles a 3.3.1. pontban rögzített kedvezményen kívül azon további kedvezményeket is biztosítani a Cartis részére, amelyek Kereskedőtől függetlenül megilletik Cartis-t (pl.: generálimportőr, vezérképviselet által meghirdetett akciók, új típus bevezető és kifutó típusok készlet akciói, szezonális akciók, stb.).
   3. A 3.3.2. pontban foglalt rendelkezésre tekintettel a Cartis és a generálimportőr, vagy a vezérképviselet közötti megállapodás felülírja a Kereskedő és a Cartis között létrejött megállapodást a kedvezmények tekintetében.
   4. A Cartis köteles a vételárat a Kereskedő által a jármű tervezett átadását legalább 15 (tizenöt) munkanappal megelőzően kiállított és e határidőn belül a Cartis részére átadott, legalább 15 (tizenöt) naptári napos fizetési határidejű, a számviteli szabályoknak megfelelő számlában meghatározott fizetési feltételek szerint a Kereskedő részére a jármű átadás-átvételét követően, a mindenkori számlán megjelölt bankszámlára átutalni. A Kereskedő a számla kiállításánál e határidőket köteles figyelembe venni.
        A Kereskedő által kiállított számlán a törvényben előírtakon túl minden esetben az alábbi adatoknak is szerepelnie kell:
    1. jármű rendszáma; típusa, alvázszáma, motorszáma, a megrendelésszám;
    2. gyári és utólagosan beépített opciók, tartozékok megnevezése, kódja;
    3. a jármű, valamint az opciók és tartozékok nettó listaára;
    4. általános és eseti kedvezmény mértéke, kedvezmény forint értéke;
    5. a fizetési feltételek, a fizetés határideje.

    A Kereskedő az adásvételi szerződésben meghatározott vételárat az időközben bekövetkezett árfolyamváltozásra, jogszabály módosulásra hivatkozással nem jogosult módosítani, amennyiben a felek a vételárat rögzített árként állapították meg. Amennyiben a felek a vételárat nem rögzített árként állapították meg, úgy a Kereskedő jogosult a vételárat módosítani, amennyiben az időközbeni árfolyamváltozás, vagy jogszabályi módosulás ezt indokolttá teszi.
    A Cartis előleget abban az esetben köteles a Kereskedőnek fizetni, ha a felek az Egyedi Szerződésben azt kifejezetten kikötötték.
  4. A tulajdonjog átszállása
   A vételár kiegyenlítését követően a Kereskedő a jármű átadása előtt köteles a Cartis-t tulajdonosként a jármű megfelelő okmányába bejegyeztetni.
   A Cartis külön írásbeli kérésére a Kereskedő köteles a Cartis által megjelölt üzembentartót, Bérlőt a jármű okmányába rögzíttetni.
 4. Egyéb feltételek, jótállás és szavatosság
      A Kereskedőt a 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet és a vonatkozó egyéb jogszabályok alapján jótállási kötelezettség terheli, de ezen túlmenően köteles a Cartis-nak az általa forgalmazott járművekre a gyártó által egyedileg megállapított jótállási jogok gyakorlását is biztosítani.
  A Kereskedő szavatolja, hogy az általa elfogadott megrendelésben meghatározott járművet adja át a Cartis-nak. Amennyiben az átvételkor a Cartis nem utasította vissza a jármű átvételét, az nem jelenti azt, hogy lemondott volna az őt megillető szavatossági jogokról.
  A Kereskedő köteles a kellék- és jogszavatosság körében felmerülő kötelezettségéért minden egyes adásvétel során helytállni.

III. Szervízszolgáltatás

A Kereskedő a következő szolgáltatásokat nyújtja a Cartis részére: határidőhöz kötött gépjárműjavítás, karbantartás, mosás- és ápolási munkák, futó- és karambolos lakatos, autófényező munkák, kiszerelt gépjármű alkatrészek és tartozékok átmeneti tárolása, teljes körű biztosítási ügyintézés, feljogosítás alapján saját jogú hatósági felülvizsgálatok végzése, gépjármű alkatrész, kiegészítők, tartozékok értékesítése, beszerelése és javítása, téli-nyári gumiabroncsok és kerek szerelése, javítása, tárolása, gépjárművek szállítása-mozgatása, gépjármű törzsadatok nyilvántartása, határidőkről tájékoztatás (Hatósági Műszaki és Környezetvédelmi Felülvizsgálat, garancia, éves revíziók, garanciális visszahívások), műszaki információs adatok és anyagok biztosítása, aktuális alkatrész és munkadíj árlisták, díjtáblázatok biztosítása.

 1. Javítás és karbantartás megrendelése
  1. Általános eset
   1. A Cartis jelen keretszerződés 4. számú mellékletében található „Szervizigénylő- és ajánlatkérőlap” faxon vagy igazolható módon történő megküldésével kér ajánlatot a Kereskedőtől, a tőle vagy más forgalmazótól vásárolt járművel kapcsolatos karbantartási és javítási munkák elvégzésére. A felek rögzítik, hogy a „Szerviz igénylő- és ajánlatkérőlap” megküldése nem keletkeztet egyik fél tekintetében sem megbízási szerződéses kötelezettséget.
    A felek megállapodnak, hogy – a III.I.2. pontban írt esetet kivéve – kizárólag a Cartis élhet szerviz igénnyel, a Cartis ügyfele még a Cartis nevében sem teheti ezt meg.
   2. A „Szerviz igénylő- és ajánlatkérőlap” adatai alapján a Kereskedő 1 (egy) munkanapon belül, az alábbi módon köteles írásban érdemben nyilatkozni a Cartis felé.
    Amennyiben a Kereskedő nem utasítja el az igénylést, úgy a „Szerviz igénylő- és ajánlatkérőlap” megfelelő, a Kereskedőre vonatkozó részének kitöltésével faxon illetve igazolható módon jelzi a Cartis-nak, hogy a munkálatokat mely időpontban kezdi meg,  hol veszi át az érintett járművet, továbbá megadja a  javítási munkadíjra, javítási anyag és egyéb költségekre (gépjármű szállítás, alvállalkozói és egyéb költségek) vonatkozó árajánlatát.
   3. Elsődlegesen a Cartis, vagy annak ügyfele szállítja a járművet a javítás helyére, de a Cartis választása szerint igényelheti, hogy a járműnek a javítás helyére történő és visszaszállításáról a Kereskedő gondoskodjon illetve azt, hogy a Kereskedő a munkát a Cartis által megjelölt helyen végezze el.
    A szállítással felmerülő – előzetesen a felek által közösen elfogadott – költségeket a Cartis viseli.
    A Kereskedő a Cartis tulajdonában és üzemeltetésében lévő járműveket térítésmentesen, a Cartis  Bérlője üzemeltetésében lévő járműveket 100,-Ft/km, azaz száz,-forint per kilométer + ÁFA összegért szállítja el javításra és vissza.
   4. A jármű átadásakor a felek a Kereskedő által rendszeresített munkalapon (a továbbiakban: munkalap) rögzítik a jármű kilométeróra állását és állapotát (üzemanyag szint, KRESZ-ben előírt és a jármű egyéb tartozékai, ezek állapota, a jármű sérülései, dokumentumai). Az átvételt követően a Kereskedő azonnal felméri az ajánlat kérés és megrendelés szerinti szükséges munkálatokat és a Cartis-nak, vagy képviselőjének részletes írásbeli ajánlatot ad át a munkalapon oly módon, hogy az előzetesen megrendelt munkálatokat felvezeti a munkalapra, kötelezően megadva ±10 % határok között a  munkadíjra, anyag költségre és a III.5.1. pontban írtak figyelembe vételével a teljesítési határidőre vonatkozó ajánlatát. A jármű vonatkozásában a kárveszély az átvétel időpontjában száll át az átadóról az átvevőre.
   5. A Kereskedő a III.1.1.2. pont szerinti ajánlatára a Cartis fax útján vagy igazolható módon 2 (kettő) munkanapon belül köteles az alábbiak szerint érdemben válaszolni.
    Amennyiben a Cartis elfogadja az ajánlatot, akkor a „Szervizigénylő- és ajánlatkérőlap” vonatkozó részére ezt rávezeti, megküldi a Megrendelés/Engedély számot, majd annak egy eredeti példányát igazolható módon és egyben faxon is megküldi a Kereskedőnek.
    A Cartis az ajánlatot akkor is visszautasíthatja, ha az abban meghatározott árak magasabbak a Kereskedőnek a Hiba! A hivatkozási forrás nem található.III.6.1. pontban említett mellékletben szereplő aktuális árlistájában vagy a gyártómű által meghatározottaknál.
    Ha a Cartis a rendelkezésére álló határidőben írásban nem nyilatkozik, de a járművet javításra átadja a Kereskedőnek, akkor azt a felek úgy tekintik, hogy ráutaló magatartásával a határidő leteltének, illetve a jármű átadásának napján fogadta el az ajánlatot.
  2. Rendkívüli eset
   1. A Cartis vagy közvetlenül a jármű Bérlője az általános esettől eltérő, különösen garanciális és szavatossági, továbbá a műszaki okokból halaszthatatlan, a személy- és vagyon biztonság megóvása érdekében (a továbbiakban: rendkívüli eset) szükségessé váló munkák elvégzése érdekében a III.1.1. pontban leírt eljárási rend mellőzésével közvetlenül, telefonon is bejelentheti igényét a Kereskedőnek, vagy a Kereskedő javító állomásán jelentkezhet munkafelvételre, mely esetben a Kereskedő azonnal köteles felmérni, hogy a rendkívüli okok fennállnak-e.
    A Kereskedő azonnal köteles faxon tájékoztatni a Cartis-t a rendkívüli eset kapcsán hozzá került járművel kapcsolatosan észlelt tényekről, megállapításairól.
    A Kereskedő minden körülmények között elsődlegesen köteles törekedni a Cartis – további – károktól való megóvására, a veszélyhelyzet lehető legrövidebb időn belül történő megszüntetésére. 
    Amennyiben nem következtek be a rendkívüli eljárás feltételei és a Kereskedő megítélése szerint nem is várható, hogy azok rövid időn belül bekövetkeznek, úgy a Kereskedő felhívására a Cartis köteles a III.1.1. pontban leírt eljárási rendet betartva ajánlatot kérni.
   2. Abban az esetben, ha a Kereskedő is megerősíti a rendkívüli beavatkozás szükségességét, úgy az általa halaszthatatlannak ítélt munkákat (szükséges javítás) – ha annak becsült költsége nem haladja meg a 25.000,-Ft + Áfa összeget – azonnal köteles elkezdeni, és egyben írásbeli ajánlatot tenni a Cartis részére a várható munkadíj, anyagköltség és határidő vonatkozásában.
    A Kereskedő ajánlata vonatkozásában a Cartis megfelelő indoklás mellett köteles legfeljebb 1 (egy) munkanapon belül nyilatkozni. Ezen nyilatkozatától függetlenül köteles a már elvégzett és a Cartis által indokoltnak minősített munkák felmerült díját, költségét megtéríteni.
 2. Javítás
  1. A javítási határidő a Kereskedő ajánlatának a Cartis által III.1.1.5. pontban rögzítetek szerinti elfogadása napján kezdődik.
  2. Amennyiben a megrendelés során a felek a Cartis igénye szerint közösen meghatározták a munkavégzés – a Kereskedő műhelyén kívüli – helyét, akkor a munkavégzéshez szükséges szerszámokat, eszközöket, anyagokat és alkatrészeket Kereskedő, a megfelelő munkafeltételeket és helyet a Cartis köteles biztosítani.
   Ha a javítást a Cartis által megszabott helyen kell elvégezni, akkor a Kereskedő mindaddig nem köteles a javítást megkezdeni, illetve azt felfüggesztheti mindaddig, ameddig a szükséges feltételeket a Cartis nem biztosítja.
  3. A Kereskedő a jármű szállításához, speciális munkálatok elvégzéséhez a Cartis által előzetesen írásban jóváhagyott alvállalkozót és előzetesen írásban jóváhagyott díjazás mellet vehet igénybe.
   Az alvállalkozó igénybevételével felmerülő valamennyi költséget és díjat a felek úgy tekintik, hogy azt a Kereskedő viseli és csak jelen keretszerződés vagy a felek külön megállapodása alapján háríthatja át azt a Cartis-ra.
   A Kereskedő alvállalkozója vagy más közreműködő hibás teljesítése alapján a Cartis a Kereskedővel szemben érvényesítheti követeléseit, jogait.
   A Kereskedő egyebeken az általa igénybe vett alvállalkozóért úgy felel, mintha maga teljesítéstett volna.
  4. A javításra illetve karbantartásra átadott járművet a Kereskedő nem használhatja, annak használatát másnak át nem engedheti. Köteles azt biztonságos zárt területen tárolni és megóvni különösen a karambolos gépjárműveket a környezeti, természeti és minden egyéb behatástól. A javításban lévő jármű szükséges közúti próbáját – megrendelő előzetes engedélyével – a Kereskedő csak a hatályos jogszabályi előírások maradéktalan betartásával végezheti.
  5. A Kereskedő a javítás teljesítése során, a polgári jog általános szabályainak megfelelően általában a Cartis utasítása szerint köteles eljárni, azonban ezen utasítás nem terjedhet ki a munka megszervezésére, illetőleg nem teheti a teljesítést terhesebbé.    Ha a Cartis annak ellenére, hogy az elengedhetetlenül fontos a teljesítéshez, a Kereskedőnek nem ad utasítást vagy az adott utasítás a Kereskedő megállapítása szerint célszerűtlen, szakszerűtlen vagy egyébként nem lehet teljesíteni, akkor a Kereskedő köteles erre haladéktalanul figyelmeztetni a Cartis-t. Amennyiben a Cartis a figyelmezetést követő további 24 órán belül írásban nem nyilatkozik, vagy eredeti utasítását fenntartja, akkor a Kereskedő, ha az utasítás teljesítése lehetetlen, vagy jogszabályba ütközne, közvetlenül vagy közvetve veszélyt jelentene a személy és vagyonbiztonságra megtagadja annak teljesítését, egyébként pedig választása szerint vagy megtagadja a teljesítést vagy a Cartis kockázatára és felelősségére elvégzi a javítást. Ha a Cartis újabb utasítása ismét célszerűtlen, szakszerűtlen vagy egyébként nem lehet teljesíteni, akkor Kereskedő erre – a fenti következményekkel – ismét köteles figyelmeztetni.
  6. A Kereskedő a javítás során kizárólag eredeti gyári alkatrészeket szerelhet be, és csak ilyen anyagokat használhat fel kivéve, ha a Cartis írásban előzetesen másképpen nem rendelkezik.
   Amennyiben bármely okból e feltétel nem teljesíthető, úgy azt írásban köteles azonnal jelezni a Cartis-nak. Ebben az esetben a Megrendelő – 24 órán belül adandó - utasítása szerint kell az alkatrészeket, anyagokat kiválasztani, melynek során csak első osztályú és minősített termékeket alkalmazhat, melyek biztosítják a jármű kifogástalan működését és szavatossági és jótállási feltételeket.
    A Cartis a munkát és a felhasználásra kerülő anyagot ellenőrizheti, a jogszabályban meghatározott esetben pedig ellenőrizni köteles. Nem mentesül a Kereskedő a felelősség alól, ha a Cartis az ellenőrzést elmulasztotta vagy nem megfelelően végezte el.
  7. A Kereskedő a III.1. pont szerint megrendelt munkákat köteles a közösen megállapított határidőben elvégezni. Abban az esetben, ha előre látható, hogy a határidő betartása megítélése szerint lehetetlen vagy jelentős nehézségbe ütközne, köteles a Cartis-t írásban azonnal értesíteni. A Cartis, választása szerint, vagy tudomásul veszi a késedelmet, vagy elállhat a megrendeléstől.
  8. Amennyiben a Kereskedő a javítás időtartamára a felek megállapodása alapján csereautót biztosít, úgy azt a Cartis a Bérlője használatába adhatja.
  9. Ha a javítás során a Kereskedő olyan hibát is talál a járművön, melyet a Cartis nem jelezett, úgy köteles erről teljes körű részletes leírással haladéktalanul értesíteni a Cartis-t. A Cartis az utóbb feltárt hiba kijavítása vonatkozásában a III.1.1. pontban leírt eljárás szerint élhet megrendeléssel.
  10. A Kereskedő az értesítési kötelezettségének elmulasztásából vagy késedelmes teljesítéséből eredő valamennyi kárért felel.
  11. A Kereskedő a javítás során kiemelten köteles figyelemmel lenni a járműre vonatkozó jótállási és szavatossági jogokra. Azokat megszüntető, korlátozó beavatkozást nem végezhet. A javítást a vonatkozó szakmai és jogszabályi előírásoknak, szabványoknak és rendelkezéseknek megfelelően az adott jármű gyártója által előírtak betartásával, a lehető legrövidebb idő alatt, a leghatékonyabban és a legmagasabb minőségi követelményeknek megfelelő, első osztályú minőségben el kell végezni.
 3. Karbantartás, felülvizsgálat
  1. A járművel kapcsolatosan időszakosan esedékessé váló karbantartás és műszaki átvizsgálás elvégzését, beleértve a műszaki alkalmassági vizsgára való felkészítést és a gyártó által előírt kötelező karbantartást az alábbi eltérések figyelembevételével a III.1.1. pontban leírt eljárás szerinti megrendelés alapján a III.2. pont szerinti feltételekkel kell teljesíteni.
  2. A Cartis a „Szerviz igénylő- és ajánlatkérőlap”-ot legkésőbb a karbantartás, felülvizsgálat esedékességét megelőző 5. (ötödik) munkanapig köteles a Kereskedőnek megküldeni.
  3. A megrendelt munkálatokat a Kereskedő a jótállási jogok sérelme nélkül és úgy köteles elvégezni, hogy a jármű a vonatkozó jog- és egyéb szabályok, előírások szerint meghatározott időben alkalmas legyen a közúti forgalomban való részvételre.
 4. A jármű átadása
  1. A felek a megjavított jármű átadásakor, a számla kibocsátását megelőzően az 5. számú mellékletben található Átadás – Átvételi jegyzőkönyvben (munkalapon) rögzítik a jármű kilométerórájának állását, továbbá a javítás helyén a Kereskedővel közösen elvégzik azokat a szakmailag szokásos és indokolt ellenőrzéseket és próbákat, amelyek a teljesítés megfelelő minőségének megállapításához szükségesek.
  2. A Kereskedő az általános szabályok szerint kellékszavatossággal tartozik az általa végzett javításért, továbbá a javítások, alkatrész cserék, tartozék beépítések esetében a végrehajtástól számított 6 (hat) hónap időtartamig jótállást vállal.
  3. A Kereskedő alkatrészek beépítése esetén a beépítéstől számított 12 (tizenkettő) hónap munka- és anyag garanciát vállal.
  4. A Kereskedő minden esetben a járművet saját költségén kitakarítva és lemosva adja át a Cartis tulajdonában- és üzemeltetésében lévő autók tekintetében, a Cartis Bérlője részére a külső mosás térítésmentes, a belső takarítás térítés köteles.
 5. Telejesítési határidők
  1. Gépjármű javítási határidők:
   Tevékenység Munkanap
   1. revíziók, felülvizsgálatok, szervizek 1
   2. Kis mechanikus javítások
   (fék, futómű, felfüggesztés, tengelykapcsoló, kormány, elektromos)
   1
   3. közepes mechanikus javítások
   (kis fődarabok, motor és perifériái, vezérlés, sebességváltó)
   2
   4. nagy mechanikai javítások 4
   5. fődarab javítások, felújítások 5
   6. futó lakatos javítások 1
  2. Karambolos javítások, fényezések:
   Tevékenység Munkanap
   1. Kis javítások fényezés nélkül
   (szélvédő és üvegcserék, zárcserék, kipufogó javítások, stb.)
   1
   2. Közepes javítások
   (1-2 karosszériaelem javítása, cseréje fényezéssel )
   3
   3. Nagy javítások 
   ( 2 karosszériaelemnél több, illetve vázszerkezet javítása fényezéssel)
   5
   4. Karosszéria húzató - egyengető pad igénybevételével történő javítások
   (a karosszéria szerkezeti elemeinek több mint 40 %-os sérülése)
   10
   5. Gazdasági totálkár 80 %-át elérő javítások külön megállapodás alapján
 6. Vállalkozói díj
  1. A Kereskedő – eltérő eseti megállapodás hiányában – a mindenkori vállalkozói díjból az Egyedi szerződésben rögzített kedvezményt biztosít a Cartis részére.
  2. A vállalkozói díj a jármű átadását követően esedékes. A Cartis – eltérő írásbeli megállapodás hiányában - előleg fizetésére nem köteles. A Cartis a Kereskedő által kibocsátott javítási számla kézhezvételét követő 15 (tizenöt) munkanapon belül átutalással egyenlíti ki a vállalkozói díjat. A számla mellékletét képezi kötelezően a Cartis által a javításról aláírt teljesítési igazolás.
   A számla – a törvényben előírtakon kívül – minden esetben tartalmazza a következőket:
   1. jármű rendszámát, típusát, alvázszámát, kilométeróra állását ;
   2. az elvégzett munkálatokat: gyártó művi kódját, megnevezését, AW mennyiségét, AW értékét, a kedvezmény mértékét, nettó és bruttó értékét;
   3. a felhasznált alkatrészek és anyagok cikkszámát, megnevezését, listaárát, kedvezmény mértékét, nettó és bruttó értékét;
   4. javítás, beszerelés időpontját;
   5. az alkalmazott rezsi óradíj és 1 AW értékét;
   6. a kedvezményeket;
   7. Mellékletként: minden műszeres mérési jegyzőkönyv másolatát, minden biztosítói kárrendezés javítás kalkulációját, revíziók esetén az állapot felvételi lap eredeti példányát.

IV. Egyéb rendelkezések

 1. A sérült járművel kapcsolatos kárfelmérés és a kapcsolódó biztosítási ügyek intézése a Kereskedő feladata. A Kereskedő az Egyedi Szerződés aláírásával kijelenti, hogy ezen feladatok ellátásához valamennyi szükséges jogszabályi feltétellel és eszközzel, továbbá e tevékenységhez biztosító társasággal kötött érvényes és hatályos megállapodással rendelkezik. A Kereskedő köteles a Cartis-t 3 (három) munkanapon belül értesíteni, ha valamely biztosító társasággal a biztosítási ügyek intézéséhez szükséges szerződése megszűnt.
 2. A Kereskedő kártérítési felelősséget vállal a javítási és karbantartási munkák, valamint a hozzájuk közvetlenül kapcsolódó egyéb tevékenységek (szállítás, tárolás, mosás, tisztítás, biztosítási ügyintézés stb.) végzése során vagy abból eredően az érintett vagy más járműben, vagyontárgyban, a Cartis vagy harmadik személyek érdekkörében bekövetkezett károkért, meghibásodásokért. E körbe tartoznak a Kereskedő hibás teljesítéséből vagy gondatlanságából eredően bekövetkező, továbbá a hibás teljesítés miatt bekövetkező működési rendellenességek okozta károk, hiányok, hibák.
      Amennyiben a Kereskedő harmadik személyeknek – különösen a Cartis Bérlőjének – a javítás, karbantartás során okozott vagy arra visszavezethető okból bekövetkező károkért köteles közvetlenül a károsult felé helytállni.
 3. A felek kötelesek jelen ÁSZF, illetve az Egyedi Szerződések kapcsán tudomásukra jutott valamennyi adatot és tényt üzleti titokként kezelni. E kötelezettség – a szerződéses jogviszonyból eredő követelés érvényesítésének esetét, illetve a jogszabályok által előírt kötelezettségek teljesítését kivéve – a szerződés megszűnését követően is fennmarad. A titoktartási kötelezettség megszegéséből eredően a másik felet, vagy harmadik személyt érő kárt a vétkes fél korlátozás nélkül köteles viselni.
 4. A Cartis fenntartja a jogot, hogy jelen ÁSZF-et a jövőre nézve bármikor, egyoldalúan módosítsa. Az ÁSZF módosításáig létrejött Egyedi Szerződéseket az ÁSZF módosítása nem érinti. Az ÁSZF módosítása a Cartis internetes honlapján való közzétételt követő 15. (tizenötödik) lép hatályba. Amennyiben a Kereskedő e határidőben a módosítás ellen kifogást emelt, úgy azt a felek kötelesek egyedileg megtárgyalni. Amennyiben ennek eredményeként a felek között nem születik írásbeli megállapodás az ÁSZF módosításának elfogadásáról, úgy a felek szerződéses kapcsolata a Kereskedő e pontban megjelölt kifogásának a Cartis által történő átvételének napjától megszűnik.

Jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezik az alábbi mellékletek, melyek a cartis.hu/dokumentumok linken tölthetők le:

ÁSZF 1. számú mellélet Ajánlatkérő lap

ÁSZF 2. számú melléklet Megrendelés

ÁSZF 3. számú melléklet Átadás-átvételi jegyzőkönyv

ÁSZF 4. számú melléklet Szervízigénylő- és ajánlatkérőlap

Weboldalainkon cookie-kat (sütiket) használunk, hogy személyre szóló szolgáltatást nyújthassunk látogatóink részére.

Bővebben